Nazaj: Seznam slik      Naprej: Uvod      Kazalo    Začetek    Konec

Doktorska disertacija P. Jakopina, str. xvii - xix

Seznam tabel

 1. Časovni pregled velikosti obdelanih besedil, str. 1
 2. Dela prvega vzorca z letom prvega izida in številom besed, str. 6
 3. Dela drugega vzorca z letom prvega izida in številom besed, str. 8
 4. Popis leposlovnih izvirnih knjig in prevodov, str. 9
 5. Simboli za označevanje besedila, str. 15
 6. Kratice, upoštevane pri strojnem prelomu na povedi, str. 22
 7. Napake, nastale iz besed samostan, tudi in zadovoljen, str. 25
 8. Napake na ps, pt in vo, str. 26
 9. Število besed in besednih oblik v SSKJ po vrstah, str. 26
 10. Tri samostalniške paradigme ženskega spola, str. 27
 11. 21 samostalniških lem s paradigmo in rodilniško osnovo, str. 27
 12. Programsko tvorjene izpeljanke 4 samost. lem ž. spola, str. 28
 13. Pridevniška paradigma s primerom, str. 28
 14. Simboli v pridevniških paradigmah, str. 29
 15. Izpeljanke iz pridevnika hud, str. 30
 16. Glagolska paradigma s primerom, str. 31
 17. Izpeljanke iz glagola videti s podatki o lemi in z oznakami, str. 32
 18. Rezultat preverjanja besednih oblik iz obeh vzorcev, str. 33
 19. Besedne oblike na dolgo- z oznakami, str. 38
 20. Razčlenitev glagola biti, str. 39
 21. Izsek iz slovarja besednih nÆterčkov z oznakami, str. 40
 22. Redukcijska tabela pred tvorjenjem nÆterčkov oznak, str. 40
 23. Izsek iz slovarja nÆterčkov oznak, str. 41
 24. Najpogostejše napake označevalnika, str. 43
 25. Besedne vrste v drugem vzorcu, str. 44
 26. Najpogostejših 60 oznak s frekvencami, str. 45
 27. Število enot v obeh vzorcih, str. 47
 28. Nabor znakov iz obeh vzorcev skupaj, str. 48
 29. Nabor znakov iz prvega vzorca, str. 50
 30. Nabor znakov iz drugega vzorca, str. 51
 31. Najpogostejši nÆterčki v prvem vzorcu s frekvencami, str. 56
 32. Najpogostejši nÆterčki v drugem vzorcu s frekvencami, str. 57
 33. Najpogostejših 12 trojčkov v slovenskem in 10 jezikih EU, str. 58
 34. Podatki o besedah v obeh vzorcih, str. 59
 35. Najpogostejših 64 besed iz obeh vzorcev, str. 60
 36. Najpogostejših 12 kratkih besed v slovenskem in še 11 jezikih, str. 61
 37. Povprečne dolžine vseh in različnih besed v obeh vzorcih, str. 62
 38. Najdaljše besede v prvem vzorcu, str. 62
 39. Najdaljše besede v drugem vzorcu, str. 63
 40. Najdaljše besede v Bank of English, str. 63
 41. Najpogostejši samostalniki iz vsakega vzorca, str. 65
 42. Najpogostejše besedne oblike iz prvega vzorca, str. 66
 43. Najpogostejše besedne oblike iz drugega vzorca, str. 67
 44. Abecedno urejene pogoste besedne oblike iz 1. vzorca, str. 68
 45. Abecedno urejene pogoste besedne oblike iz 2. vzorca, str. 69
 46. Število besednih nÆterčkov (1-5) v prvem vzorcu, str. 70
 47. Najpogostejši besedni nÆterčki (2-4) v prvem vzorcu, str. 72
 48. Najpogostejši besedni nÆterčki (2-4) v drugem vzorcu, str. 73
 49. Najpogostejši besedni nÆterčki na začetkih povedi v 1. vzorcu, str. 74
 50. Najpogostejši besedni nÆterčki na začetkih povedi v 2. vzorcu, str. 75
 51. Najpogostejši besedni nÆterčki na koncih povedi v 1. vzorcu, str. 76
 52. Najpogostejši besedni nÆterčki na koncih povedi v 2. vzorcu, str. 77
 53. Dolžine povedi za oba vzorca v besedah, str. 79
 54. Najdaljših 5 povedi iz prvega vzorca, str. 81
 55. Najdaljših 5 povedi iz drugega vzorca, str. 83
 56. Presek najpogostejših povedi obeh vzorcev, str. 85
 57. Najpogostejše povedi v prvem vzorcu, str. 85
 58. Najpogostejše povedi v drugem vzorcu, str. 86
 59. Najdaljše povedi iz 1. vzorca brez črke e z dolžinami, str. 87
 60. Najdaljše povedi iz 2. vzorca brez črke e z dolžinami, str. 87
 61. Vsaj 4 besede dolge povedi iz 1. vzorca z deležem e v %, str. 87
 62. Vsaj 4 besede dolge povedi iz 2. vzorca z deležem e v %, str. 87
 63. Najdaljše povedi iz 1. vzorca brez črke a z dolžinami, str. 88
 64. Najdaljše povedi iz 2. vzorca brez črke a z dolžinami, str. 88
 65. Vsaj 4 besede dolge povedi iz 1. vzorca z deležem a v %, str. 88
 66. Vsaj 4 besede dolge povedi iz 2. vzorca z deležem a v %, str. 88
 67. Entropije znakovnih nÆterčkov v drugem vzorcu, str. 91
 68. Entropije znakovnih nÆterčkov v prvem vzorcu, str. 92
 69. Znaki povedi s frekvencami in Shannon-Fanojevimi kodami, str. 97
 70. Primer Huffm. drevesa z znaki povedi iz drugega vzorca, str. 98
 71. Znaki iz tab. 70 s frekv., Sh.-Fanojevimi in Huff. kodami, str. 99
 72. Huffmanov kod za črke, števke in ločila slovenskega leposlovja, str. 100
 73. Dolžine Huffmanovih kod pri razrezu 1. vzorca na n-terčke, str. 103
 74. Dolžine Huffmanovih kod pri razrezu 2. vzorca na n-terčke, str. 103
 75. Število enot in dolžine Huffmanovih kod pri razrezu na besede, str. 105
 76. Najpogosteše besed. enote, njih frekvence in Huffmanove kode, str. 105
 77. Število n-terčkov (n=1-32)1. vzorca za minimalne frekvence, str. 106
 78. Primer entropijsko najugod. razreza povedi iz 2. vzorca, str. 108
 79. N-terčki 1. vzorca s frekv. vsaj 10, z dolž. Huffm. kod, str. 108
 80. Rezultati optimalnega razreza 1. vzorca z n-terčki 1., str. 109
 81. Rezultati optimalnega razreza 2. polovice 2. vzorca ..., str. 110
 82. Preizkus modela na besedilu Platonove Države v 16 jezikih, str. 111
 83. Komprimiranje 1. vzorca s tujimi komprimirnimi programi, str. 112
 84. Komprimiranje 2. vzorca s tujimi komprimirnimi programi, str. 112
 85. Entropije besednih oblik in lem iz drugega vzorca, str. 113


Naslov strani: http://www.jakopin.net/primoz/disertacija/tabele.php        Datum: 16. maj 1999. Zadnja sprememba: 17. februar 2017.             657

Naprej: Uvod      Nazaj: Seznam slik      Kazalo    Začetek    Konec