Nazaj: Sklep      Naprej: Seznam del v prvem vzorcu      Kazalo    Začetek    Konec

Doktorska disertacija P. Jakopina, str. 117 - 124

Literatura

 1.  Abramson, N. (1963). Information Theory and Coding. McGraw-Hill, New York.
 2.  Baker, P., Burnard, L., McEnery, A. in Wilson, A. (1997). An analytic framework for the validation of language corpora. ELRA, Pariz.
 3.  Balažic, D., Dimec, Z., Kanič, A., Žumer, M., Gazvoda, J. in Jakac-Bizjak, V. (1998). Elektronske publikacije : kako jih bomo ohranili za prihodnost?. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana.
 4.  Bentley, J. L., Sleator, D. D., Tarjan, R. E. in Wei, V. K. (1986). A Locally Adaptive Data Compression Scheme. Commun. ACM, 29/4: 320-330.
 5.  Bick, E. (1996). Automatic Parsing of Portuguese. Proceedings of the Second Workshop on Computational Processing of Written Portuguese, Curitiba.
 6.  Brent, R. in Kung, H. T. (1978). Fast Algorithms for Manipulating Formal Power Series. J. ACM, 25/4: 581-595.
 7.  Brown, P. F., Della Pietra, V. J., Della Pietra, S. A., Lai, J.C., in Mercer, R. L. (1992a). An Estimate of an Upper Bound for the Entropy in English. Computational Linguistics, 18/1: 31-40.
 8.  Brown, P. F., deSouza, P. V., Mercer, R. L., Pietra, V. J. D., in Lai, J. C. (1992b). Class-based n-gram models of natural language. Computational Linguistics, 18/4: 467-479.
 9.  Bshouty, N. H. in Falk G., (1992). Compression of dictionaries via extended front coding and Huffman coding. Proceeding of the 4th International Conference Computing and Information, 361-364.
 10.  Burrows M. in Wheeler D. J. (1994). A Block-sorting Lossless Data Compression Algorithm. SRC Research Report 124. Digital Systems Research Center, Palo Alto.
 11.  Calude, C. S. in Tomescu, I. (1997). Optimum Extendible Prefix Codes. Journal of Universal Computer Science, 3/11: 1167-1179
 12.  Cesar, I. (1981). Poetika pripovedne proze Cirila Kosmača. Prev. Mojca Mihelič, Mladinska knjiga, Ljubljana.
 13.  Chanod, J. P., in Tapanainen, P. (1995). Creating a tagset, lexicon and guesser for a French tagger. ACL SIGDAT workshop. University College Dublin. 58-64.
 14.  Chanod, J. P. (1997). Multilingual tools at the Xerox Research Centre. TELRI Newsletter, 7: 4-12.
 15.  Cortesi, D. (1982). An Effective Text-Compression Algorithm. BYTE, 7/1: 397-403.
 16.  Čermák, F. (1997). The Czech National Corpus: A Brief Survey of the Current State. TELRI Newsletter, 4: 28-29.
 17.  Dermatas, E., in Kokkinakis, G. (1995). Automatic stochastic tagging of natural language texts. Computational Linguistics, 21/2: 137-163.
 18.  Dobrišek, S., Gros, J., Ipšić, I., Pepelnjak, K., Mihelič, F., in Pavešić, N. (1998). GOPOLIS: slovenska podatkovna zbirka govorjenih poizvedovanj. Zbornik konference: Jezikovne tehnologije za slovenski jezik, Ljubljana.
 19.  Erjavec, T. (1997). Računalniške zbirke besedil. Jezik in slovstvo, XLII/2-3: 81-96.
 20.  Erjavec, T., Gorjanc, V. in Stabej, M. (1998). Korpus FIDA. Zbornik konference: Jezikovne tehnologije za slovenski jezik, Ljubljana.
 21.  Erjavec, T., Lawson, A., in Romary, L. (ur.) (1998). East meets West - A Compendium of Multilingual Reosurces. TELRI, Institut für deutsche Sprache, Mannheim.
 22.  Faller, N. (1973). An Adaptive System for Data Compression. Record of the 7th Asilomar Conference on Circuits, Systems and Computers, Pacific Grove, 593-597.
 23.  Fano, R. M. (1949). Transmission of Information. M.I.T. Press, Cambridge.
 24.  Fenwick, P. (1996). Block Sorting Text Compression. Proceedings of the 19th Australasian Computer Science Conference, Melbourne.
 25.  Finžgar, F. S. (1978). Pod svobodnim soncem. Mladinska knjiga, Ljubljana.
 26.  Fisher, Y. (ur.) (1995). Fractal Image Compression: Theory and Application. Springer-Verlag, New York.
 27.  Fraenkel, A. S., Mor, M. in Perl, Y. (1983). Is Text Compression by Prefixes and Suffixes Practical? Acta Inf., 20/4: 371-375.
 28.  Francis, N. W., in Kučera, H. (1982). Frequency analysis of English usage: Lexicon and grammar. Houghton Mifflin, Boston.
 29.  Gallager, R. G. (1978). Variations on a theme by Huffman. IEEE Transactions in Information Theory, 24/6: 668-674.
 30.  Garside, R., idr. (1987). The computational analysis of English: A corpus-based approach. Longman, London.
 31.  Glušič, H. (1975). Pripovedna proza Cirila Kosmača. Slovenska matica, Ljubljana.
 32.  Grefenstette, G. (1995). Comparing Two Language Identification Schemes. Proceedings of 3rd International Conference on Statistical Analysis of Textual Data, Rim.
 33.  Grefenstette, G. (1996). Approximate Linguistics. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Lexicography. Budimpešta. 83-96
 34.  Gyergyék, L. (1962). Nekateri stavki iz teorije o informacijah in srednja vrednost informacije na črko slovenske abecede. Avtomatika, III/april: 74-80.
 35.  Gyergyék, L. (1973). Prispevek k statistični obdelavi slovenskega pisanega besedila. Elektrotehniški vestnik, 40/11-12: 247-252.
 36.  Gyergyék, L., s sod. (1974). Prispevek k statistični obdelavi slovenskega jezika. Raziskovalna naloga 122, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana.
 37.  Habert, B., Nazarenko, A., in Salem, A. (1997). Les linguistiques de corpus. Armand Colin/Masson, Paris.
 38.  Hahn, B. (1974). A New Technique for Compression and Storage of Data. Commun. ACM, 17/8: 434-436.
 39.  Hajičová, E. (1997). A New Impetus For The Study Of Computerized Corpora In Prague. TELRI Newsletter, 5: 36-37.
 40.  Hladka, B., in Hajič, J. (1995). A Simple Czech and English Probabilistic Tagger: a Comparison. TELRI: Proceedings of the First European Seminar, Tihany. 191-196.
 41.  Hladnik, M. (1995). Elektronski literarnovedni viri in računalniško pisanje. Jezik in slovstvo, XL/7: 243-254.
 42.  Hu, T. C. in Tucker, A. C. (1971). Optimal Computer Search Trees and Variable-Length Alphabetic Codes. SIAM J. Appl. Math., 21/4: 514-532.
 43.  Huffman, D. A. (1952). A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes. Proc. IRE, 40/9: 1098-1101.
 44.  Ingels, F. M. (1971). Information and Coding Theory. Intext, Scranton.
 45.  Itai, A. (1976). Optimal Alphabetic Trees. SIAM J. Comput, 5/1: 9-18.
 46.  Jacquin, A. E. (1993). Fractal image coding: A review. Proceedings of the IEEE, 81/10: 1451-1465.
 47.  Jakopin, P. (1981). Entropija imen in priimkov v Sloveniji. Magistrsko delo. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.
 48.  Jakopin, P. (1995a). Nekaj številk iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija, 43/3: 341-375.
 49.  Jakopin, P. (1995b). O n-terčkih in o novem postopku za deljenje besed. TIP, 1/6: 38-40.
 50.  Jakopin, P. (1995c). EVA - A Textual Data Processing Tool. Proceedings of the First TELRI Seminar, Tihany. 169-171.
 51.  Jakopin, P. (1996a). TELRI Birmingham Workshop Report. TELRI Newsletter, 3: 17-23.
 52.  Jakopin, P. (1996b). Ali so rojstna imena krajša od drugih samostalnikov? Slavistična revija, 44/2: 193-200.
 53.  Jakopin, P. (1998). Plato's Republic: Part-of-speech comparison of English, German and Slovenian translation. Proceedings of the Third TELRI seminar, Montecatini. 91-102.
 54.  Jakopin, P., in Bizjak, A. (1997). O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila. Slavistična revija, 45/3-4: 513-532.
 55.  Jakopin, P., in Musar, A. (1997). Kvantitativni prikaz prevoda zbirke zgodb Alica v čudežni deželi. Slava, 1996/97, 2: 135-142.
 56.  Janež, S. (1992). Poglavitna dela slovenske književnosti : vsebine in označitve. 1, Pripovedna in dramska dela : 1789-1986. Obzorja, Maribor.
 57.  Järvinen, T. (1994). Annotating 200 Million Words: The Bank of English Project. Proceedings of the 15th International Conference on Computational Linguistics, Kyoto.
 58.  Jelinek, F. (1997). Statistical Methods for Speech Recognition. MIT Press, Cambridge.
 59.  Klimová, J. (1996): Czech National Corpus. Proceedings of the Tübingen East-West Computational Linguistics Meeting. Tübingen.
 60.  Kmecl, M. (1996). Mala literarna teorija. Mihelač in Nešović, Ljubljana.
 61.  Knuth, D. E. (1985). Dynamic Huffman Coding. Algorithms Journal, 6/2: 163-180.
 62.  Kodrič-Dačić, E. (ur.) (1997). Zapisi za prihodnost: 190 let obveznega izvoda tiska na Slovenskem. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana.
 63.  Kos, J. (1994). Očrt literarne teorije. DZS, Ljubljana.
 64.  Kranjc, S. (1998). Govorjena besedila in korpus slovenskega jezika. Zbornik konference: Jezikovne tehnologije za slovenski jezik, Ljubljana.
 65.  Kristan, B., Jug, M., Kovačič, S., in Gyergyék, L. (1994). Entropija slovenskih besedil. Elektrotehniški vestnik, 61/4: 171-179.
 66.  Lah, A. (1997). Pregled svetovne in slovenske književnosti. Rokus, Ljubljana.
 67.  Leech, G., Garside, R., in Bryant, M. (1994). CLAWS4: The tagging of the British National Corpus. Proceedings of the 15th International Conference on Computational Linguistics. Kyoto. 622-628.
 68.  Leko, N., (1998). Some problems in compiling a frequency dictionary from the Oslo Corpus of Bosnian Texts. Poročilo. Univerza u Sarajevu, University of Oslo.
 69.  Marcus, M. P. (1993). Building a Large Annotated Corpus of English: the Penn Treebank. Computational Linguistics, 19/2: 313-330.
 70.  Matković, V. (1957). Primjena teorije komunikacije na određivanje entropije hrvatskog jezika. Doktorska disertacija. Elektrotehnički fakultet, Zagreb.
 71.  Mihelič, F. (1998). Klepet z računalnikom v slovenščini, slovaščini, češčini ali nemščini?: samodejno razpoznavanje, razumevanje in tvorjenje govora. Delo, 138: 10.
 72.  MULTEXT-East (1997). East meets West: A Compendium of Multilingual Language Resources, Vol. II. CD-ROM. TELRI, Mannheim.
 73.  Oakes, M. (1997). Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 74.  Orešnik, J. (1995). Uradi za jezik v Skandinaviji. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana.
 75.  Pavešić, N. (1997). Informacija in kodi. Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana.
 76.  Perec, G. (1969). La disparition. Denoël, Paris.
 77.  Pennebaker, W. B. in Mitchell, J. L. (1993). JPEG Still Image Data Compression Standard. Van Nostrand Reinhold, New York.
 78.  Pivec-Stele, M. (1936). Slovenska knjižna produkcija v letih 1919-1935. Čas, Revija Leonove družbe, XXX/19: 241-264.
 79.  Parker, D. S. (1980). Conditions for the Optimality of the Huffman Algorithm. SIAM J. Comput., 9/3: 470-489.
 80.  Poniž, D. (1974). Slovenski jezik - literatura - računalniki. Obzorja, Maribor.
 81.  Press, W. H., Flannery, B. P., Teukolsky, S. A., in Vetterling, W. T. (1992). Huffman Coding and Compression of Data. V Numerical Recipes in FORTRAN: The Art of Scientific Computing, 2nd ed.. Cambridge University Press, Cambridge, 896-901.
 82.  Prijatelj, I. (1952). (Slodnjak, A. (ur.). Literarna zgodovina. Izbrani eseji in razprave Ivana Prijatelja, I. zv., Slovenska matica, Ljubljana.
 83.  Ratnaparkhi, A. (1996). A Maximum Entropy Model for Part-Of-Speech Tagging. Proceedings of the Empirical Methods in Natural Language Processing Conference, University of Pennsylvania.
 84.  Rice, R. F., idr., (1993). Algorithms for High-Speed Universal Noiseless Coding. Proc. of the 9th Conference AIAA Computing in Aerospace, San Diego.
 85.  Rubin, F. (1979). Arithmetic Stream Coding Using Fixed Precision Registers. IEEE Trans. Inform. Theory, 25/6: 672-675.
 86.  Santos, D. (1998). Providing access to language resources through the World Wide Web: the Oslo Corpus of Bosnian Texts. Proceedings of The First International Conference on Language Resources and Evaluation, (Granada, 28-30 May 1998). Granada. 475-481.
 87.  Sayood, K. (1997). Introduction to Data Compression. Morgan Kaufmann, San Francisco.
 88.  Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27: 379-423. 623-656.
 89.  Shannon, C. E. (1951). Prediction and Entropy of Printed English. Bell System Technical Journal, 30, 50-64.
 90.  Shannon, C. E. in Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, Urbana.
 91.  Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford University Press.
 92.  Snyderman, M. in Hunt, B. (1970). The Myriad Virtues of Text Compaction. Datamation, 16/12: 36-40.
 93.  Slovenska bibliografija (1945 ... 1979). Slovenska bibliografija. Narodna in univerzitetna knjižnica. Ljubljana.
 94.  SSKJ (1994). Slovar slovenskega knjižnega jezika. DZS, Ljubljana.
 95.  Suhadolnik, S. (1985). Gradivo za Prešernov slovar. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Inštitut za slovenski jezik, Ljubljana.
 96.  Štih, B. (1958). Spremna beseda in opombe. Iz moje doline. Mladinska knjiga, Ljubljana.
 97.  Tapanainen, P., in Voutilainen, A. (1994). Tagging accurately - Don't guess if you know. Proceedings of the 4th Conference on Applied Natural Language Processing. Stuttgart. 47-52.
 98.  Tobin Y., (1997). Phonology as Human Behavior. Duke University Press, Durham.
 99.  Toporišič, J. (1984). Slovenska slovnica. Obzorja, Maribor.
 100.  Tropper, R. 1982. Binary-Coded Text, A Text-Compression Method. BYTE, 7/4: 398-413.
 101.  Underwood, N., in Navaretta, C. (1997). A Draft Manual for the Validation of Lexica: Preliminary Report. ELRA, Pariz.
 102.  Vasle, T. (1980). Statistična obdelava slovenskega besedila. Diplomska naloga. Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana.
 103.  Venbrux, J., idr., (1992). A VLSI Chip Set for High-Speed Lossless Data Compression. IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 2/4.
 104.  Vitter, J. S. (1987). Design and Analysis of Dynamic Huffman Codes. Journal ACM, 34/4: 825-845.
 105.  Wagner, R. A. (1973). Common Phrases and Minimum-Space Text Storage. Commun. ACM, 16/3: 148-152.
 106.  Wallace, G. K. (1991). The JPEG Still Picture Compression Standard, Communications of the ACM, 34/4: 30-44.
 107.  Welch, T. A. (1984). A Technique for High-Performance Data Compression. Computer, 17/6: 8-19.
 108.  Witten, I. H., idr. (1987). Arithmetic Coding for Data Compression. Commun. ACM, 30/6: 520-540.
 109.  Wright, E. V. (1939). Gadsby: A Story of Over 50,000 Words Without Using the Letter 'E'. Wetzel, Los Angeles.
 110.  Ziv, J. in Lempel, A. (1977). A Universal Algorithm for Sequential Data Compression. IEEE Trans. Inform. Theory, 23/3: 337-343.
 111.  Zorman, M. (1997). Nekateri strukturalno-funkcionalni odnosi med členi sinonimnih vrst v slovenščini. Doktorska disertacija. Filozofska fakulteta, Ljubljana.Naslov strani: http://www.jakopin.net/primoz/disertacija/literatura.php        Datum: 27. junij 1999. Zadnja sprememba: 17. februar 2017.             1146

Naprej: Seznam del v prvem vzorcu      Nazaj: Sklep      Kazalo    Začetek    Konec